Սկիզբ > Վարկեր > Մակրո վարկեր

Մակրո Վարկեր

Մակրո Վարկերի պայմանները

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ

Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկը տրամադրվում է որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետի մեջ չի մտնում հաճախորդի վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրից և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպությանը կատարած հարցմանը պատասխան ստանալու ժամկետը: Վարկի տրամադրման գործոններն են` ընթացիկ իրացվելիության, շրջանառու միջոցների, շահույթի մարժայի, մարման օրերի քանակի, պարտքի սպասարկման, կապիտալի համարժեքության և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը: Վարկի տրամադրումը մերժող գործոններն են`նշված ցուցանիշների ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև գործարարության նկարագրի ոչ իրատեսական լինելը, փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը, բացասական տեղեկատվությունը վարկային ռեգիստրից, այլ պատճառներ: 

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել ԱՐԵԳԱԿ-ի Ձեր մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: