Սկիզբ > Վարկեր > Միկրո-Էքսպրես վարկեր

Միկրո-Էքսպրես վարկեր

Միկրո-Էքսպրես վարկերի պայմանները

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից`ցանկ: Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և վարկը տրամադրվում է պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետի մեջ չի մտնում հաճախորդի վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրից և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպությանը կատարած հարցմանը պատասխան ստանալու ժամկետը: Վարկի տրամադրման գործոններն են` ընթացիկ իրացվելիության, շրջանառու միջոցների, շահույթի մարժայի, մարման օրերի քանակի, պարտքի սպասարկման, կապիտալի համարժեքության և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը: Վարկի տրամադրումը մեժող գործոններն են`նշված ցուցանիշների ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև գործարարության նկարագրի ոչ իրատեսական լինելը, փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը, բացասական տեղեկատվությունը վարկային ռեգիստրից, այլ պատճառներ: 

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Վարկի մարման հաշվարկի օրինակ կարող եք գտնել այստեղ  Միկրո-Էքսպրես

Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել ԱՐԵԳԱԿ-ի Ձեր մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: