Սկիզբ > Վարկեր > Միկրո Վարկեր

Միկրո (խմբային երաշխավորություններով ապահովված) վարկեր

Խմբային երաշխավորություններով ապահովված Միկրո վարկերի պայմանները

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ

 

  • Կազմել 3 հոգուց բաղկացած խումբ
  • Լրացնել ԱՐԵԳԱԿ-ի միկրո վարկի դիմումի ձևը
  • Ներկայացնել խմբի բոլոր  անդամների անձնագրերն ու սոցիալական ապահովագրության քարտերը
  • Ներկայացնել ԱՐԵԳԱԿ-ի վարկային գործակալին Ձեր գործարարությունը

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և վարկը տրամադրվում է`

Առաջին անգամ վարկավորվելու դեպքում` 3 շաբաթվա ընթացքում/խմբի կազմավորման փուլ/, երկրորդ և ավելի անգամ վարկավորվելու դեպքում` 3-7 օրերի ընթացքում:

Վարկի տրամադրման գործոններն են` գործարարության կազմակերպման համար հիմնական և շրջանառում միջոցների բավարար քանակի առկայություն, վարկը մարելու համար բավարար միջոցների առկայություն:Վարկի տրամադրումը մերժող գործոններն են` ա) նշված միջոցների ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև` հաճախորդի կողմից ներկայացրած գործարարության նկարագրի ոչ իրատեսական լինելը, բ) ներկայացված փաստաթղթերի արժանահավատությունը, գ) պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելու, դ) վարկային ռեգիստրի բացասական տեղեկատվությունը, ե) այլ պատճառներ:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Վարկի մարման հաշվարկի օրինակ կարող եք գտնել այստեղ Միկրո վարկեր խմբային երաշխավորություններով

Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել ԱՐԵԳԱԿ-ի Ձեր մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: