Սկիզբ > Վարկեր > Էքսպրես Վարկեր

Էքսպրես վարկեր

Էքսպրես վարկերի պայմանները

 

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ: Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և վարկը տրամադրվում է պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետի մեջ չի մտնում հաճախորդի վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրից և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպությանը կատարած հարցմանը պատասխան ստանալու ժամկետը: Վարկի տրամադրման գործոններն են` ընթացիկ իրացվելիության, շրջանառու միջոցների, շահույթի մարժայի, մարման օրերի քանակի, պարտքի սպասարկման, կապիտալի համարժեքության և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը: Վարկի տրամադրումը մեժող գործոններն են`նշված ցուցանիշների ոչ բավարար մակարդակը, ինչպես նաև գործարարության նկարագրի ոչ իրատեսական լինելը, փաստաթղթերի անարժանահավատությունը, պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը, բացասական տեղեկատվությունը վարկային ռեգիստրից, այլ պատճառներ:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

 Վարկի մարման հաշվարկի օրինակ կարող եք գտնել այստեղ Էքսպրես վարկ

Այլ մանրամասների համար կարող եք այցելել ԱՐԵԳԱԿ-ի Ձեր մոտակա մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: