Սկիզբ > Վարկեր > Միկրո Վարկեր

Միկրո (խմբային երաշխավորություններով ապահովված) վարկեր

 

Խմբային երաշխավորություններով ապահովված Միկրո վարկերի պայմանները

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ

 Միկրո վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ է՝

  • Կազմել միևնույն համայնքում բնակվող 3-7 անձից բաղկացած խումբ
  • Լրացնել ԱՐԵԳԱԿ-ի միկրո վարկի հայտը
  • Ներկայացնել Ձեր գործարարության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Վարկի տրամադրումը կատարվում է վարկառուի կողմից ամբողջական փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 օրվա ընթացքում:

Վարկի տրամադրման հիմնական գործոններն են` գործարարության կազմակերպման համար անհրաժեշտ և վարկը մարելու համար բավարար միջոցների առկայություն:

Վարկային հայտի մերժման հիմք կարող է հանդիսանալ`
     ա) Հաճախորդի կողմից ներկայացրած գործարարության նկարագրի ոչ իրատեսական լինելը,
     բ) ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը,
     գ) պահանջվող փաստաթղթերը չներկայացնելը,
     դ) վարկային ռեգիստրի բացասական տեղեկատվությունը,
     ե) այլ հիմնավոր պատճառներ:

 

Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն