Սկիզբ > Վարկեր > Բիզնես Վարկեր

Գրավով ապահովված բիզնես վարկեր

Գրավով ապահովված Բիզնես վարկերի պայմանները

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ: Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և վարկը տրամադրվում է պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

 

Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն :