Սկիզբ > Վարկեր > Էքսպրես Վարկեր

Էքսպրես վարկեր

 

Էքսպրես վարկերի պայմանները

 

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ: Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է և վարկը տրամադրվում է պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի տրամադրման գործոններն են` ընթացիկ իրացվելիության, շրջանառու միջոցների, շահույթի մարժայի, մարման օրերի քանակի, պարտքի սպասարկման, կապիտալի համարժեքության և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

 Վարկի մարման հաշվարկի օրինակ կարող եք գտնել այստեղ Էքսպրես վարկ

Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: