Սկիզբ > Վարկեր > Էքսպրես վարկային գիծ

Էքսպրես վարկային գիծ

Էքսպրես վարկային գիծ (երաշխավորություններով ապահովված) պայմանները

Ինչպես դիմել

Վարկ ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը կարող եք բեռնել այստեղից` ցանկ

Վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացնելուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկի տրամադրման գործոններն են` ընթացիկ իրացվելիության, շրջանառու միջոցների, շահույթի մարժայի, մարման օրերի քանակի, պարտքի սպասարկման, կապիտալի համարժեքության և այլ ցուցանիշների բավարար մակարդակը:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում`
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթեր չներկայացնելը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայությունը
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ

Մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել "ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի ցանկացած մասնաճյուղ կամ ներկայացուցչություն: