Սկիզբ > Կարգավորում

Կարգավորում

ԱՐԵԳԱԿ-ի գործունեությունը կարգավորվում է նշված ՀՀ օրենքներով և կանոնակարգերով, ինչպես նաև ներքին իրավական ակտերով:

1.    ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
2.    Վարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք:
3.    Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք:
4.    Սպառողական կրեդիտավորման մասին ՀՀ օրենք: 
5.    Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք:
6.    Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք:
7.     Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները կանոնակարգ 13-ը:
8.    Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները՚ կանոնակարգ 14-ը:
9.    Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚ կանոնակարգ 15-ը:
10.    Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03:
11.    Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները կանոնակարգ 8/05:
12.    ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի  հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը:


Վերոնշյալ նորմատիվ ակտերը կարող եք գտնել www.laws.am և www.parliament.am կայքերում: