Բիզնես վարկ "Մակրո"

 • Մինչև 48 ամիս
 • 2000001 ֏ - 3000000 ֏

Վարկի հաշվիչ

Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հնարավորինս շուտ գումար ստանալ
Վարկի գումար
֏
2000001 3000000
ամիս
1 ամիս 48 ամիս
 • Ամսական վճար
  ֏
 • Տոկոսադրույք
  24 %
 • Գումար
  ֏
-
Տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ է, միայն տեղեկատվական նպատակով եւ հանրային առաջարկ չէ:

Տեղեկատվություն

  Պայմանները

1. Վարկերի տրամադրման աշխարհագրությունը

ՀՀ և ԱՀ

2. Թիրախային շուկան

ՀՀ/ԱՀ-ում հաշվառված ռեզիդենտ տնտեսվարող անձինք, եթե վարկի տրամադրմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում ըստ ԱՔՌԱ տեղեկատվության վարկառուի վարկային պարտավորությունների մասով ուշացրած օրերի հանրագումարը չի գերազանցում 60 օրը

3. Վարկի գումարը1

2 000 001-3 000 000 ՀՀԴ

4. Վարկի արժույթը և միանվագ տրամադրումը

 •   ՀՀ դրամ
 • Անկանխիկ 

5. Վարկի մարման ժամկետը

48 ամիս

Ամսվա վերջին տրամադրվող վարկերի համար նշված ժամկետները միջին հաշվարկով կարող են լինել 20 օրով ավելի

6. Վարկի տոկոսադրույքը

24.0% տարեկան                                                                                                                                

13.0% տարեկան                                                                                                                                                                                                                                  
Հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ, բացառությամբ ժամկետանց վարկի գումարի առկայության դեպքերի, երբ հաշվարկվում է մարման ժամանակացույցով սահմանված վարկի գումարի ամսական մնացորդի նկատմամբ:

7. Վարկի տրամադրման վճարը

 • 2.5% միանվագ

հաշվարկվում է տրամադրվող վարկի գումարի նկատմամբ և գանձվում միանվագ` վարկի տրամադրման պահին

8. Վարկի ընթացիկ սպասարկման վճարը

Չկա

0․55%, 

Հաշվարկվում է տրամադրված վարկի գումարի նկատմամբ և գանձվում ամսական կտրվածքով։Վարկի  ամբողջական վաղաժամկետ մարման դեպքում, եթե փաստացի մարման օրը չի համընկնում Մարման ժամանակացույցով սահմանված օրվա հետ, ապա վերջին ամսվա սպասարկման վճարը հաշվարկվում է օրական կտրվածքով՝ փաստացի մարված օրվան նախորդող ժամանակացույցով սահմանված մարման օրից մինչև փաստացի մարման օրն ընկած ժամանակահատվածի համար։

9. Վարկի գումարի մարումները և տոկոսագումարի վճարումները2

Անուիտետային տարբերակ` վարկի հիմանկան գումարը և հաշվարկված տոկոսագումարները մարվում են ամսական հավասարաչափ վճարումներով` բացառությամբ դադարի3 շրջանի ամիսների 

 • Վարկի հիմնական գումարի մարման համար հնարավոր է 3 ամիս դադարի շրջան, այն սահմանվում է մարման ժամկետի սկզբում։

 • 48 ամիս մարման ժամկետով վարկերի հիմնական գումարի մարման համար 3 ամիս դադարի շրջանը կարող է սահմանվել առաջին երեք վարկային տարվա4սկզբում։

 • Տոկոսագումարը վճարվում է յուրաքանչյուր ամիս։

 • Վարկի վաղաժամկետ մարման օրը ներառող ամսվա համար գանձվում է մինչև վաղաժամկետ մարման օրը հաշվեգրված տոկոսագումարները։

10. Վարկի ապահովվածությունը

2 երաշխավոր, երաշխավորներից առնվազն մեկը պետք է հանդիսանա վարկառուի ընտանիքի անդամ5

*Աշխատավարձի մասին տեղեկատվությունը կարող է լինել տեղեկանք, պայմանագիր, աշխատանքային հրամանի քաղվածք, բանկային հաշվի քաղվածք կամ շարժ, <<Նորք>> ՓԲԸ -ի զեկույց և այլն

11. Տուժանքը

 • Ժամկետանց գումարների դեպքում`

0.13% , հաշվարկվում է մարման ժամանակացույցով սահմանված տվյալ ամսվա վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի (ներառյալ վարկի գումար, տոկոսագումար, սպասարկման վճար` առկայության դեպքում) նկատմամբ` յուրաքանչյուր ուշացած օրացուցային  օրվա համար,բացառությամբ Վարկի ընթացիկ սպասարկման վճարի: Մարման վերջնաժամկետն ավարտված լինելու դեպքում տվյալ ամսվա վճարման ենթակա գումար է համարվում վերջին ամսվա վճարվող գումարը: Տույժերի հաշվարկը սկսվում է մարման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մարման ուշացման օրվանից և դադարում է ժամկետանց պարտավորության ամբողջական մարման  օրը:

 • Վարկի գումարը մասնակի կամ ամբողջությամբ վաղաժամկետ մարելու դեպքում` 0.0%

*Պայմանագրով որոշված բոլոր տուժանքների հանրագումարի չափը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը:

1. Վարկառուն կարող է ունենալ 1 Գյուղատնտեսական/Բիզնես «Մակրո» վարկ։ Գյուղատնտեսական/Բիզնես «Միկրո» և գյուղատնտեսական/բիզնես «Մակրո» (ինչպես նաև խմբային երաշխավորություններով ապահոված Միկրո,  Միկրո էքսպրեսս, էքսպրես, էքսպրես վարկային գիծ, Մակրո) վարկերի մնացորդային հանրագումարը չի կարող գերազանցել 4 000 000 ՀՀԴ, վարկառուները  կարող են  ունենալ նաև Սպառողական վարկ/վարկեր։

2․ Եթե մարման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա մարման օր է համարվում  հաջորդող շաբաթվա նույն օրը և վճարվում է փաստացի վճարման օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսագումարները

3" Դադարի շրջան» է համարվում այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում սահմանված չեն վարկի գումարի մարումներ

4․Վարկային տարի է համարվում վարկի տրամադրմանը հաջորդող յուրաքանչյուր 12 ամիսը:

5  Ընտանիքի անդամ են համարվում վարկառուի ամուսինը, ծնողները, պապը, տատը, 18 տարին լրացած թոռը, 18 տարին լրացած զավակը ու նրա ամուսինը, 18 տարին լրացած քույրը, եղբայրն ու նրանց ամուսինները և 18 տարին լրացած զավակները

 

Զգուշացում

 

• ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

• ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՒ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ՎԱՐԿԱՌՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ  ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ ՍՏՈՐԵՎ`

ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ

Հոդված 13.       Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բանաձևը և բացատրությունները'

1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.

                                                                          

                                                                                որտեղ՝

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR).

A - կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը).

n - կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը.

N - կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը.

Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը.

Dn-կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով.

i -ն՝ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, կարող է հաշվարկվել, եթե հավասարման մյուս տվյալները կամ այլ  կերպ:     Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը հայտնի են կրեդիտավորման պայմանագրից 

Հոդված 14.       Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը 
1. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է կրեդիտավորման պայմանագրի կնքման պահին՝ ենթադրելով, որ կրեդիտավորման պայմանագիրը գործելու է պայմանավորված ժամկետում, և պայմանագրի կողմերը պատշաճ կերպով և պայմանավորված ժամկետներում կատարելու են պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները:

2. Այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը պարունակում է դրույթներ, որոնք թույլատրում են տոկոսների և (կամ) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի` ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) սպառողի կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև կրեդիտավորման պայմանագրի գործողության ավարտը:

3. Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս անհրաժեշտության պարագայում գործում են հետևյալ սկզբունքները.

1) կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի առավելագույն սահմանաչափը սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված կրեդիտի առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամն է.

2) եթե կրեդիտավորման պայմանագրով նախատեսված է, որ սպառողը կարող է կրեդիտի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է ընտրել կրեդիտի գումարը ստանալու պահը, ապա համարվում է, որ կրեդիտի գումարը սպառողին փոխանցվել է ամբողջությամբ կրեդիտավորման պայմանագիրը կնքելու պահին.

3) կրեդիտավորման պայմանագրով կրեդիտի վերադարձման ժամանակացույց կամ կրեդիտավորման պայմանագրի դրույթներով վերադարձման ժամկետներ և միջոցներ սահմանված չլինելու դեպքում կրեդիտի վերադարձման ժամկետը մեկ տարի է.

4) այն դեպքում, երբ կրեդիտավորման պայմանագիրը սահմանում է կրեդիտի վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա կրեդիտի վերադարձը կատարվում է կրեդիտավորման պայմանագրով սահմանված ամենամոտ ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ կրեդիտավորման պայմանագրով:

4. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված բանաձևի և տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ:

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Հաճախորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

 

Ֆիզիկական անձ

 • անձնագիր/նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ (առկայության դեպքում)
 • գյուղատնտեսական բիզնեսի հետ առնչվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական (առկայության դեպքում)
 • գյուղատնտեսական տեխնիկայի գրանցման վկայագիր (առկայության դեպքում)
 • բիզնեսում ընդգրկված  գյուղատնտեսական գույքի վերաբերյալ տեղեկանք /վկայագիր (առկայության դեպքում)
 • անասնագլխաքանակի վերաբերյալ տեղեկանք (ըստ անհրաժեշտության)
 • ընտանիքի կազմի, բնակության վայրի մասին տեղեկանք (ըստ անհրաժեշտության)
 • այլ փաստաթղթեր

 

ԱՁի և իրավաբանական անձ

 • անձնագիր/նույնականացման քարտ և սոցիալական քարտ (առկայության դեպքում)
 • պետական ռեգիստրի գրանցման վկա­յական
 • հարկ վճարողի հաշվառման համար  (ՀՎՀՀ)
 • լիցենզավորվող գործունեության դեպքում` լիցենզիա
 • հիմնական և շրջանառու միջոցների ցուցակներ (ըստ անհրաժեշտության)
 • գործունեության հետ առնչվող գործող պայմանագրեր և համաձայնագրեր (իրացման, մատակարարման, վարձակալության և այլն` առկայության դեպքում)
 • հաշիվ ապրանքագրեր, ակտեր, վճարային հանձնարարագրեր կամ

պահանջագրեր և այլն (առկայության դեպքում)

 • տեղեկանք հարկային պետական ծառայությունից պարտքերի առկայության մասին (ըստ անհրաժեշտության)
 • ֆինանսական հաշվետվություններ (ըստ անհրաժեշտության)
 • բանկային  հաշիվների առկայության դեպքում` վերջին 12 ամիսների շրջանառության վերաբերյալ տեղեկանք (ըստ անհրաժեշտության)
 • արտոնագրային վճար (ԱՎ) վճարողի վկայագիր (առկայության դեպքում)

Իրավաբանական անձի համար` նաև

 • կանոնադրություն՝ հետագա բոլոր փոփոխություններով և լրացումներով,
 • տեղեկանք Պետական ռեգիստրից կանոնադրության փոփոխության և մասնակիցների վերաբերյալ,

գմասնակիցների կամ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի որոշում վարկ ստանալու վերաբերյալ,

 • դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունների վերաբերյալ հայտարարություն (որտեղ պետք է նշվի պարտավորությունների չափերը և վերադարձման ժամկետները),
 • հայտարարություն այլ իրավաբանական անձի կանոնադրական կապիտալում (10% - ից ավելի) մասնակցություն ունենալու վերաբերյալ

Բաժնետիրական Ընկերության դեպքում նաև բաժնետերերի բաժնեմասի վերաբերյալ տեղեկանք

Ÿ  Բաց Բաժնետիրական Ընկերության համար` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից տրված,

Ÿ  Փակ Բաժնետիրական Ընկերության համար` բաժնետերերի ռեեստր վարողի կողմից տրված:

 

Երաշխավոր/ներ

 • անձնագիր/նույնականացման քարտ` և սոցիալական քարտ (առկայության դեպքում)
 • տեղեկանք աշխատանքի վայրից և/կամ եկամտի այլ աղբյուրների մասին վկայող փաստաթղթեր (վերջին 6 ամիսների ընթացքում Նորք տեղեկատվական համակարգում եկամտի առկայությունն կամ պարբերաբար եկամտի առկայությունը հավաստող բանկի քաղվածք վերջին 3 ամիսների համար), սեփականության վկայական/ներ 
 • իրավաբանական անձինք

 • 18 տարեկանից բարձր անհատ ձեռնարկատերեր

 • գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող 18 -տարեկանից բարձր ֆիզիկական անձինք:

 Վարկային հայտի մերժման հիմքեր  են  հանդիսանում` 
1.    ներկայացված փաստաթղթերի անարժանահավատությունը
2.    պահանջվող փաստաթղթերի չներկայացումը
3.    ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի և/կամ այլ մասնագիտացված կազմակերպության
տեղեկատվությունը բացասական տեղեկատվությունը
4.    Վարկի մարման համար պահանջվող ապահովվածության   բացակայություն
5.    այլ հիմնավոր պատճառներ